هنر اصفهان برگرفته از معنویت و ایمان هنرمندان آن است