پزشکیان درگذشت پدر «صدیف بدری» را تسلیت گفت

نایب رئیس اول مجلس درگذشت پدر «صدیف بدری» نماینده اردبیل را تسلیت گفت.