هوای مشهد ناسالم است

هم اکنون کیفیت هوای ۱۴ نقطه شهر مشهد در وضع هشدار قرار دارد و ایستگاه های تقی آباد با ۱۵۸، خیام جنوبی، نخریسی و سمزقند هر یک با ۱۵۳ و سجاد با ۱۵۲ پی.اس.آی آلوده ترین ایستگاه ها و آلوده برای تمام گروههای سنی اعلام شده است.