مسئولان متوجه باشند که تراریخته راه مهم استثمار است/ ریشه تراریخته در اسرائیل است