صنایع دستی را جدی بگیرید/ باید راه ورود تولیدات هنرمندان را به بازارهای جهانی هموار ساخت