اهداف ایران در قاره آمریکا؛ اعتراض به بدعهدی، سلطه طلبی و افراط گرایی