«پیک نیک در میدان جنگ» را در دانشگاه اصفهان تماشا کنید