آمریکا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع به دنبال کنترل راهبردی سوریه است