حمایت قاطعانه مدیرعامل ذوب‌آهن از مجتبی حسینی

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن هرگونه با مذاکره با مربیان مختلف را تکذیب کرد.