تفاوت ۲۰۰ هزارتایی آمار بیکاران دو نهاد دولتی

بیکاری ۲.۵ میلیون نفری که وزارت کار اعلام می‌کند با آمار ۲.۷ میلیون نفری بیکاری از سوی مرکز آمار همخوانی ندارد.