عذرخواهی آمریکا، اذعان دوباره به مشروعیت دولت سوریه