ترور ناهض حتر، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اردنی در امان