قیمت مرغ به ۶۸۰۰ تومان رسید

امروز نرخ مرغ زنده در تهران ۴۶۰۰ تومان و در مازندران ۴۷۰۰ تومان است.