اولین سمپوزیوم تازه‌های حفظ باروری در سرطان برگزار می شود

اولین سمپوزیوم تازه های حفظ باروری در سرطان به همت واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۵ در بیمارستان بوعلی برگزار می شود .