در تامین تجهیزات صنعت گاز کشور ۹۵ درصد خودکفا شدیم

معاون وزیر نفت در شرکت گاز ایران از خودکفایی ۹۵ درصدی کالاهای مورد استفاده در صنعت گاز کشور خبر داد.