در تامین تجهیزات صنعت گاز کشور ۹۵ درصد خودکفا شدیم