کمیته صنایع دستی در استان اصفهان تشکیل شود/بازار صادرات صنایع دستی ایجاد شود