نادری عضو شورای ناظر بر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

شهاب نادری با ۱۳۴ رای از سوی مجلس به عضویت شورای ناظر بر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد.