فرانسه بر سیاست خود برای برچیدن اردوگاههای آوارگان تاکید کرد

فرانسه بر سیاست خود برای برچیدن اردوگاه‌ آوارگان کاله تاکید کرد و افزود از احداث اردوگاههای مشابه در این کشور جلوگیری خواهد کرد.