فرانسه بر سیاست خود برای برچیدن اردوگاههای آوارگان تاکید کرد