تماشا کنید: پرواز هماهنگ و نمایشی چهار هواپیمای غول پیکر مسافربری

بطور معمول اگر چهار هواپیما را در کنار هم و در پروازی نمایشی ببینید، آن هواپیماها یا Blue Angels هستند و یا Thunderbirds . اما این بار چهار هواپیمای ایرباس در مانوری هوایی در کنار هم قرار گرفته اند.