سفر محرمانه هیئتی از ژنرال‌های اردن به فلسطین اشغالی