فرار افسران ارشد اسرائیلی از ارتش

ارتش صهیونیستی در تاریخش با بزرگترین بحران مواجه شده و آن فرار افسران ارشد و بسیار ورزیده آن از خدمت و بازگشت به زندگی غیرنظامی است.۱۰:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر