تیراندازی در بالتیمور آمریکا

ناامنی و خشونت این بار بالتیمور آمریکا را فراگرفت.۱۱:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر