انتشار کارنامه نهایی آزمون سراسری; هفتم مهر

کارنامه علمی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری هفتم مهر بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.۱۱:۱۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر