خودکفایی کشور در تولید بذر گندم

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم از خودکفایی تولید انواع بذر این محصول راهبردی در کشور خبر داد.۱۱:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر