امروز و با حضور وزیر ارتباطات، هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام آغاز به کار کرد