نادری، ناظر مجلس در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

شهاب نادری به عنوان ناظر مجلس در نحوه اجرای ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب شد.