نادری، ناظر مجلس در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد