بارش باران و طوفان در مازندران مدارس را به تعطیلی کشاند