۲۰۰ مدرسه برکت در کشوربهره برداری شد

۲۰۰ مدرسه برکت با ۱۳۰۰ کلاس درس در سراسر کشوربه بهره برداری رسید.۱۱:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر