ضرورت تلاش دولت و مجلس برای حل مشکلات آموزش و پرورش/صدای جنگ آب نزدیک است