در حوادث منا و مسجدالحرام مفقود نداریم/ امیدواریم بتوانیم اجساد ۳ تن از شهدا را بازگردانیم