نویسنده و اندیشمند معروف ترور شد

“ناهض حتر” نویسنده و اندیشمند معروف اردنی ترور شد.