مسئله بورسیه دانشجویان نخبه حل نشده است/ وضعیت معیشتی فرهنگیان فراموش نشود