وزارت دفاع تصاویر شلیک موشک ۷۰۰ کیلومتری «ذوالفقار» را منتشر کرد

تصاویر شلیک موشک جدید مایل پرتاب نقطه و ۷۰۰ کیلومتری ساخت وزارت دفاع منتشر شد.