از ساخت برج انسانی در بارسلونا تا به گل نشستن نهنگ کوهان‌دار