درد کشور ما این است: دعوای روز و شب، درست وسط ظهر!