ارزیابی دوست آمریکایی احمدی نژاد از اوضاع سیاسی ایران

احمدی نژاد در جریان دیدار با مرلین میلر در شهریور ۹۱ در نیویورک به او یک دیوان شعر ” عمر خیام” هدیه داده بود.