ارزیابی دوست آمریکایی احمدی نژاد از اوضاع سیاسی ایران