بسته های اسباب بازی در دست کودکان مستمند شهر جای گرفت

به گزارش ایمنا، اصفهان با پیشینه مذهبی و هنری، مردمی خیر و گشاده دست دارد. گواه این حرف آن که این شهر به نام “شهر خیریه ها” مشهور است. اصفهان را فقط با ابنیه و میراث فرهنگی ملموس نمی شناسند، یکی از شناسه های نامدار این شهر خیریه های بسیار و دستگیری از مستمندان و […]