بسته های اسباب بازی در دست کودکان مستمند شهر جای گرفت