تظاهرات در فرانسه در اعتراض به طرح ساخت مراکز پذیرش مهاجران

صدها نفر عصر دیروز شنبه در اعتراض به طرح ساخت مراکز پذیرش مهاجران در شهر ایولین فرانسه اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.