بنگر، ایرانپوریان و سایر بزرگان زحمت می‌کشند/ کیانی: یک جام به هواداران تراکتور بدهکاریم