کَنده‌کاری نقوش نفیس فرهنگ‌ها و سنت‌ها بر روی پوستِ هندوانه در چین