شهادت اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی

عیسی قراقع، مسئول امور اسرا و آزادگان فلسطینی از شهادت یکی از اسرای فلسطینی در زندان رامون رژیم صهیونیستی خبر داد.۱۱:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر