29094373-443a-44cc-8933-c9fdddc164ef
فراری GTC4Lusso T خودرویی چهار صندلی با موتور V8

فراری با انتشار تصاویری از مدل جدید فراری GTC4Lusso وارد تب و تاب نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶ شده است.