7e94b01f-b96f-444a-898b-120a28a4439a
جیرینگ از USSD به اپلیکیشن کوچ می‌کند

با تشدید تعطیلی پرداخت از طریق USSD توسط بانک مرکزی، جیرینگ خدمات خود را از طریق اپلیکیشن نیز ارائه می‌دهد.