استراتژیست سابق کاخ سفید در گردهمایی حزب راستگرای افراطی ایتالیا، نژادپرستی غربی‌ها در برابر مهاجران را موجه دانست.

همزمان با سال تحصیلی جدید و اول مهر برنامه‌های شبکه امید با تغییرات محتوایی و ساعتی رو به رو شد.